กรมวิทย์ฯ เปิดผลสำรวจภูมิคุ้มกันโควิดในคนไทยใน 12 เขตสุขภาพ(The Department of Science has released the results of the Covid Immunity Survey in Thai people in 12 health zones.)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

สธ.3 ธ.ค.-อธิบดีกรมวิทย์ฯแจงผลสำรวจภูมิคุ้มกันโควิดในคนไทย ใน 12 เขตสุขภาพโดยเป็นการสำรวจคนเวอร์จิ้น ไร้ติดเชื้อ ไม่รับวัคซีน  พบมีการติดเชื้อแบบไม่รู้ตัว ถึง 1.4%  โดยพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูลพบติดเชื้อไม่รู้ตัวมากสุด 6.2%   

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการสำรวจแอนติบอดี้ต่อโควิด-19 ในกลุ่มคนไทยอายุ 18-60 ปี ตามทะเบียนราษฎร ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนและ ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อมาก่อน  โดยสุ่มตัวอย่าง 26,717  คน จาก 30 จังหวัด จาก  12 เขตสุขภาพ โดยทำการสำรวจเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา  เป็นการเจาะเลือดหาแอนติบอดี้ ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบทางสถิติหาว่ามีคนที่ติดเชื้อโดยธรรมชาติในประเทศ และส่งผลให้เกิดการรณรงค์          ฉีดวัคซีนให้ตรงเป้าหมาย  ซึ่งภาพรวมพบการติดเชื้อไม่รู้ตัว 371 คน คิดเป็น 1.4%   โดยเขตที่พบการติดเชื้อไม่รู้ตัวมากที่สุดได้แก่ เขตสุขภาพที่12 (พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล) คิดเป็น 6.2 %  รองลงเขตสุขภาพที่ 6 (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง) คิดเป็น  2.8 ,เขตสุขภาพที่ 5 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) คิดเป็น 2.7% , เขตสุขภาพที่ 4 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก )คิดเป็น 2.5 % และ เขตสุขภาพที่ 2  (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ )คิดเป็น 1.7%  

นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า การสำรวจเกิดขึ้นในช่วงเดือนพ.ย.จึงจะเห็นได้ว่าอัตราการติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวในพื้นที่ภาคใต้สูงสุด ซึ่งเมื่อนำข้อมูลการติดเชื้อตามธรรมชาติแบบไม่รู้ตัว มารวมกับคนที่ติดเชื้อและตรวจพบด้วยRT-PCR และรวมการจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็มหรือ 3 เข็ม โดยเป็นรวมและเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์ ก็จะเท่ากับ จำนวนคนที่มีภูมิคุ้มกันในพื้นที่ โดยการสำรวจครั้งนี้แม้ไม่รวม กทม. โดยใน 12 เขตสุขภาพ พบมีประชากรติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวคิดเป็น 1.4% และ มีการติดเชื้อและตรวจพบด้วย RT-PCR 2.6%  และเมื่อรวมกับจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม/โดส พบว่ามี  54.7% ทำให้ภาพรวมไทยมีระดับภูมิคุ้มกันประมาณ 58.7%    

ทั้งนี้ หากจำแนกเป็นรายเขตที่น่สนใจได้แก่  เขตสุขภาพที่ 12 หากนำจำนวนคนติดเชื้อตามธรรมชาติที่พบ 6.2% รวมกับ คนตรวจ RT-PCR  3.6% รวมกับ คนฉีดวัคซีน 48% เท่ากับ 57.8%  ซึ่งมาดูภาพรวมของการสำรวจจะพบว่าในเขตสุขภาพ ที่ 10 (มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ)พบว่ามีคนเวอร์จิ้น ทั้งไม่ได้รับวัคซีน และไม่เคยติดเชื้อจำนวนมาก เมื่อสำรวจพบว่า มีการติดเชื้อ มีการติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวตามธรรมชาติ 0.5 % และเมื่อรวมคนติดเชื้อที่ตรวจพบด้วยวิธี RT-PCR 0.3% และรวมกับคนรับวัคซีน  38.9% ทำให้มีภูมิคุ้มกันในพื้นที่รวม  39.7% ถือว่ามีภูมิกันในพื้นที่น้อยที่สุด สะท้อนว่ายังมีกลุ่มคนที่ยังเวอร์จิ้นหรือไม่ได้รับวัคซีนและติดเชื้ออีกมาก  ดังนั้นต้องเร่งรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน ในพื้นที่ ภูมิค้มกันน้อย นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า ได้รายงานผลการสำรวจดังกล่าวในที่ประชุม EOCแล้ว ปลัดสธ. ให้ความเห็นว่าตัวผู้มีภูมิคุ้มกันในพื้นที่ รวมถึงคนรับวัคซีน และจำนวนคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอาจไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริง เนื่องจากการสำรวจครั้งนี้ตามทะเบียนราษฎร แต่เตรียมสำรวจ แบบสุ่มหาภูมิคุ้มกันคนไทยภาพรวมโดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของของสุขภาพของประชากร อิงจากข้อมูล สปสช.และประกันสังคม.-สำนักข่าวไทย

Excluding 7% tax
Clip length : 5:00
Editorial footage license terms

Similar


User rights change request!

Back