ตรวจหาเชื้อ ASF ในสุกร ( Detection of ASF in pigs )

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

10 มกราคม 2565 : กรมปศุสัตว์ระบุผลตรวจหาเชื้อ ASF ทราบใน 2-3 วันนี้

กรุงเทพฯ 10 ม.ค.- อธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุ ส่งตัวอย่างที่เก็บจากสุกรในฟาร์ม โรงเรือน และโรงฆ่าตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทราบผลใน 2-3 วันนี้ หากพบเชื้อ ASF ต้องประกาเขตโรคระบาดและดำเนินการตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวหนังสือจากภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยที่ส่งถึงกรมปศุสัตว์แสดงความกังวลถึงการตรวจพบเชื้อ ASF

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ได้ส่งตัวอย่างที่เก็บจากสุกร โรงเรือน และโรงฆ่าพื้นที่ที่เลี้ยงสุกรหนาแน่น โดยในวันที่ 8 ม.ค. สุ่มดำเนินการในจังหวัดราชบุรี 6 ฟาร์ม รวม 196 ตัวอย่าง วันที่ 9 ม.ค. สุ่มดำเนินการในจังหวัดนครปฐม 4 ฟาร์ม 2 โรงฆ่า รวม 114 ตัวอย่างซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์จะตรวจหาเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ซึ่งจะทราบผลใน 2-3 วัน หากพบเชื้อ ASF จะประกาศเขตโรคระบาดสัตว์และดำเนินการตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัด กรณีต้องทำลายสุกรเพื่อควบคุมโรคจะชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย รวมทั้งเฝ้าระวังโรคทั้งในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร และสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ รวมถึงเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุกร/หมูป่าที่มีชีวิตและซาก เคลื่อนย้ายสุกรภายในประเทศและระหว่างประเทศ เฝ้าระวังการลักลอบเคลื่อนย้ายทุกกรณีอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งรายงานต่อองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยจะไม่ปิดบังข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนที่มีข่าวว่า ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มายังกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร ระบุว่า หน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย พบเชื้อ ASF ในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค จึงรายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็วนั้น ยืนยันว่า ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว แต่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบว่า มีหนังสือดังกล่าวมาจริงหรือไม่

 

Excluding 7% tax
Clip length : 04:51
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back