Tags : Mgadget

บริการห้องส่งพร้อมอุปกรณ์เสียงและ switcher

บริการห้องส่งพร้อมอุปกรณ์เสียงและ switcher

 1. ห้องส่ง 1 ขนาด 768 ตร.ม. 4 กล้อง Full HD
  • อัตราค่าบริการ 125,000.- บาท
 2. ห้องส่ง 2 ขนาด 260 ตร.ม. 4 กล้อง HD
  • อัตราค่าบริการ 104,000.- บาท
 3. ห้องส่ง 3 ขนาด 63 ตร.ม. 3 กล้อง SD
  • อัตราค่าบริการ 60,000.- บาท
 4. ห้องส่ง 4 ขนาด 90 ตร.ม. 3 กล้อง HD
  • อัตราค่าบริการ 61,000.- บาท
 5. ห้องส่ง 5 ขนาด 500ตร.ม. 5 กล้อง HD
  • อัตราค่าบริการ 109,000.- บาท

ระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 12 ชั่วโมง เพิ่มไฟดวงละ 500.- บาท (ไม่รวมค่าทำฉาก)

Contact only

Please contact us for the price.

Editorial image license terms

Similar


User rights change request!

Back