ป.ป.ส.ไทยร่วมออสเตรเลียลุยคดียาเสพติดข้ามชาติ(Thai NSPC joins Australia to tackle transnational drug cases)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

ป.ป.ส.ไทยร่วมออสเตรเลียลุยคดียาเสพติดข้ามชาติ

ป.ป.ส.16 ธ.ค.-ป.ป.ส.แลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติด กับ ออสเตรเลีย มุ่งจัดทำฐานข้อมูล ผลตรวจพิสูจน์เชื่อมโยง สู่การจับกุมคดียาเสพติดข้ามชาติ 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติดให้โทษของกลางระหว่างไทย-ออสเตรเลีย พร้อมด้วยนายไซม่อน ลาลิค(Mr. Simon Lalic)เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police; AFP) และนางดาวิน่า โคปลิน (Mrs.Davina Copelin) เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงาน เข้าร่วม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูล สนับสนุนในการสืบสวนต่อยอดหาความเชื่อมโยงคดียาเสพติด จนนำไปสู่การจับกุมคดียาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย และเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของประเทศไทยให้ทันต่อสถานการณ์ยาเสพติดที่เปลี่ยนไป 

นายวิชัย  กล่าวด้วยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างและข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย มาแล้ว 2 ครั้ง  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติดของกลาง ไอซ์ ครั้งละ 20 ตัวอย่าง ซึ่งการส่งมอบยาเสพติดให้โทษครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 เป็นการแลกเปลี่ยนตัวอย่างของกลางไอซ์ จำนวน 20 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 กรัม รวม 20 กรัม และของกลางยาบ้า จำนวน 20 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 20 เม็ด รวม 400 เม็ด ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษของกลางที่มีการจับกุมได้ในช่วงปี2560–2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น รวมถึงความร่วมมือในระดับนานาประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลยาเสพติดทำให้ทราบถึง  ความแตกต่าง/ความเหมือน ทั้งชนิดของสารตั้งต้น กลไกการผลิต ระหว่างยาเสพติดที่จับได้ในออสเตรเลียเปรียบเทียบกับยาเสพติดที่จับได้ประเทศไทยและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของคดีรายสำคัญ และวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดทั้งในและนอกประเทศได้ โดยการเปรียบเทียบกับผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเชิงลึกในด้านชนิดของสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดทำข้อมูลลักษณะเฉพาะของยาเสพติด (Drug Profile) ของประเทศไทย ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาไทยกับออสเตรเลียได้มีความร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอด เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการจับกุมการลักลอบเฮโรอีนบรรจุในถังสีน้ำหนักกว่า 314 กก. มูลค่าประมาณ 900 ล้านบาท และนำไปสู่การจับกุมหัวหน้าองค์กรค้ายาเสพติดรายสำคัญของออสเตรเลีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

นายไซม่อน ลาลิค ผู้แทน AFP กล่าวว่า  สำหรับความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือด้านยาเสพติด การฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย หรือหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ (taskforce Storm) ซึ่งออสเตรเลียมีห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ถึงระดับโครงสร้างทางเคมีของสารตั้งต้น รวมถึงที่มาของสารตั้งต้นไม่ว่าจะมาจากธรรมชาติ กึ่งสังเคราะห์ หรือจากการสังเคราะห์ 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจพิสูจน์ ยาเสพติดทั่วประเทศไทย โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์มาให้ความรู้เรื่องวิธีการตรวจพิสูจน์ ที่มา และชนิดสารตั้งต้น กลไกการผลิต รูปแบบสารปนเปื้อนในตัวอย่างยาเสพติด เพื่อให้ผู้ตรวจพิสูจน์ในประเทศไทยมีความรู้และทักษะในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในเชิงลึกมากขึ้น 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติด ไทย-จีน ภายใต้ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามระดับทวิภาคี โดยความร่วมมือดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียหรือประเทศจีน ส่งผลให้การจับกุมและจำแนกชนิดยาเสพติดทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาต้นตอแหล่งผลิต และที่มา ช่วยให้เจ้าหน้าที่และสังคมรู้เท่าทันสถานการณ์ เฝ้าระวังยาเสพติดที่มีพัฒนาการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

Excluding 7% tax
Clip length : 2:27
Editorial footage license terms

Similar


User rights change request!

Back