ม.รามแถลงข่าวถอดถอนอธิการ(Ramkhamhaeng University announces the removal of the rector)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง แถลงชี้แจงสาเหตุถอดถอน “สืบพงษ์” พ้นอธิการบดี  พบบกพร่องไม่สนใจแก้ปัญหาภายใน เลื่อนประชุมสภาฯโดยไม่มีอำนาจ – ฝืนข้อบังคับสภาฯ

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่15/2564 เมื่อวันที่24 ธันวาคมที่ผ่านมา มีมติ ถอดถอน ผศ.สืบพงษ์. ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ออกจากตำแหน่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หลังสภามหาวิทยาลัยพบปัญหาการบริหารงาน

รศ.ดร พันธ์เทพ วิทิดอนันต์ ประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภามหาวิทายลัย ระบุว่า มติถอดถอน ผศ.สืบพงษ์ ออกจากตำแหน่งอธิการบดี เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่14/2564 ที่ประชุม ได้สอบถาม ผศ.สืบพงษ์ หลังพบปัญหาการบริหารงานในมหาวิทยาลัยใน4ประเด็น คือ 1. การแจ้งเลื่อนประชุมสภามหาวิทยาลัยถึง 2ครั้งโดยไม่มีอำนาจ 2.การจัดส่งเอกสารหารือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยไม่ได้ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  3.การแต่งตั้งอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลอกผลงานผู้อื่นให้มาเป็นผู้บริหาร และ4. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งผศ.สืบพงษ์ ได้ชี้แจง สภาฯ เป็นลายลักษณ์อักษร   โดยที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นว่า ผศ.สืบพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยถึง2วาระ การกล่าวอ้างว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยจึงฟังไม่ขึ้น การสั่งเลื่อนประชุมสภาฯถึง2ครั้งและการไม่เรียกประชุมสภาฯเพื่อเลือกอุปนายกสภาฯ เป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารงานและสร้างความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย  ผลจากการเลื่อนประชุมสภาฯทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาต้องรอใบรับรองวุฒิจากสภาฯจนไม่สามรถสมัครงานหรือไปสมัครศึกษาต่อได้ // มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับรองหรือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรได้ // ขณะที่อาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ไม่สามารถเข้าสู่การอนุมัติของสภาได้เช่นกัน ถือว่าเป็นความบกพร่องร้ายแรง และไม่สนใจแก้ปัญหา สภาฯจึงมีมติ ถอดถอน ผศ.สืบพงษ์ ออกจาตำแหน่ง อธิการบดี ด้วยคะแนน16 เสียง ไม่ถอดถอน0เสียง งดออกเสียง 5เสียง

ส่วนที่มีผู้ร้องเรียน กรณี ผศ.สืบพงษ์ เกี่ยวข้องกับการรับโอนที่ดิน 2แปลง จากนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ซึ่งถูกศาลฎีกาพิพากษา คดีร่ำรวยผิดปกตินั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจ้งว่า ประเด็นนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการถอดถอน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้รับร้องเรียนในเดือนสิงหาคม64 หลังจากการสรรหาอธิการบดี แต่ก็มีการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าพอสมควร  โดยหลังจากการถอดถอน ผศ.สืบพงษ์ สภาฯ ได้แต่งตั้ง รศ.สุวรรณี เดชวรชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี และจะมีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ตามระเบียบของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

Excluding 7% tax
Clip length : 5:51
Editorial footage license terms

Similar


User rights change request!

Back