อาคม ผลักดัน ธกส. ปี 65 (Acom pushes the BAAC for the year 65)

Purchase this product now and earn 0 - 0 credit!

22 มกราคม 2565 : เวลา 09.30น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1/2565 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ธกส. คาดการณ์ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของ โควิด-19 จะทำให้แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือจีดีพีในปี 2565 น่าจะอยู่ที่3.7  ซึ่งสิ่งที่จะต้องเผชิญในปีนี้ ที่ต้องรับมือคือภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ ทั้งโค สุกร และไข้หวัดนก ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   ซึ่งภัยธรรมชาติ และโรคระบาด ส่งผลให้รายได้ภาคครัวเรือน ลดลง ขาดสภาพคล่องมีหนี้สินครัวเรือน คาดการณ์ว่าNPL หรือหนี้เสีย จะเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นโยบายที่สำคัญ ที่ ธกส จะเร่งผลักดัน ในปี65 คือปีแห่งการ ฟื้นฟูลูกค้า สร้างความคล่องตัว ยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืนโดยการบริหารจัดการสินทรัพย์และรายได้อย่างสมดุล ฟื้นฟูพัฒนาและยกระดับสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับครัวเรือน   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการทางการเงินครบวงจรและทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากรรองรับธุรกิจและการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาศักยภาพภาพชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Modelนายอาคม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน จากความเดือดร้อนของประชาชน และเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ ธกส.ควรใช้สินเชื่อนำการผลิต  โดยเร่งออกนโยบายสินเชื่อเพื่อเสริมภาคการเกษตร นอกจากนี้ส่งเสริม การผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และใช้ทางเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ในช่วงบ่าย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.  มอบน้ำดื่มและผ้าห่ม สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าอาสาสมัครป้องกันไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน  โดย นายอาคม กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด  pm2.5 ซึ่งขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่ทำงานด้วยความเสี่ยง ยากลำบาก

Excluding 7% tax
Editorial footage license terms

User rights change request!

Back